» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » 2009

Uchwała nr 197/970/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany Regulaminu udzielenia zamówień publicznych przez powiatowe jednostki organizacyjneUchwała nr 197/970/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 14 kwietnia 2009 roku

 

w sprawie zmiany Regulaminu udzielenia zamówień publicznych przez powiatowe jednostki organizacyjne

 

Na podstawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.).

Zarząd Powiatu

uchwala:

§ 1

1.      W załączniku nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu nr 171/820/2008 z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie Regulaminu udzielenia zamówień publicznych przez powiatowe jednostki organizacyjne dokonuje się następujących zmian:

a.      w rozdziale I, po punkcie 3 dodaje się punkty w brzmieniu:

„3.1. Realizacja każdego zamówienia winna być poprzedzona sporządzeniem wniosku o udzielenie zamówienia w wysokości zaplanowanych w danym zadaniu
w planie środków finansowych, zatwierdzonym przez kierownika zamawiającego.

3.2. W przypadku jednostek wymienionych w załączniku nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu nr 171/820/2008 z dnia 15 grudnia 2008 roku pod pozycjami od 1 do 19, wniosek sporządzany jest przez osobę zatrudnioną w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty na stanowisku ds. administracyjnych i kadr, zatwierdzony przez Głównego księgowego i kierownika Zamawiającego lub Dyrektora Powiatowego Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty działającego z upoważnienia kierownika Zamawiającego.”

b.      w rozdziale I, po punkcie 4 dodaje się punkty w brzmieniu:

„4.1. W przypadku zwiększenia planu finansowego na poszczególne zadanie
przed udzieleniem zamówienia ze zwiększonych środków należy sporządzić kolejny wniosek o udzielenie zamówienia publicznego umożliwiający realizację przedmiotowego zamówienia, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

4.2. W przypadku, gdy zwiększenie planu spowoduje, że wartość zamówienia przekroczy kwotę, od której uzależnione jest stosowanie konkretnych przepisów ustawy, przed udzieleniem zamówienia należy zastosować procedurę wynikającą z niniejszego Regulaminu i ustawy.”

c.      w rozdziale I skreśla się punkt 10 dotyczący obowiązku składania co miesięcznych informacji o udzielonych zamówieniach w miesiącu poprzednim.

2.      Pozostałe zapisy w załączniku nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu nr 171/820/2008
z dnia 15 grudnia 2008 roku nie ulegają zmianie.

§ 2

Uchyla się Uchwałę Nr 179/860/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez powiatowe jednostki organizacyjne.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Osoba wprowadzająca dokument: Karina Borowiec

Data wprowadzenia: 2019-08-13

Wyświetleń: 670

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Karina Borowiec, dnia: 2013-06-19
Edycja dokumentu: Karina Borowiec, dnia: 2019-08-13
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK