» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » 2009

Uchwała nr 191/936/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 marca 2009 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tarnogórski.Uchwała nr  191/936/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia  16 marca 2009 roku

 

w sprawie:  przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały  w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania  i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tarnogórski.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
( Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592, z póź. zmian.)

 

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

 

Przekazać pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tarnogórski, który uzgodniony został z nauczycielskimi związkami zawodowymi w dniu 6 marca 2009 roku.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

§ 3

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  

 

Załącznik do uchwały nr 191/936/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 marca 2009 roku

 

Uchwała Nr ......

Rady Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia .....

 

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tarnogórski.

 

Na podstawie art. 12, pkt 11 oraz art. 40, ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 30, ust. 6 i ust. 6a, art. 49, ust. 2 w związku z art. 91d, pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)

 

Rada Powiatu

uchwala:

 

Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tarnogórski.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1)       Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z  2006 r. Nr  97, poz. 674 z późn. zm.),

2)       rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz  wynagradzania w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.),

3)       szkole - należy przez to rozumieć szkołę, zespół szkół lub placówkę, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tarnogórski,

4)       dyrektorze – należy przez  to rozumieć dyrektora szkoły, o której mowa w pkt 3,

5)       nauczycielu – rozumie się przez to nauczyciela, wychowawcę zatrudnionego w szkołach, o których mowa w pkt 3, na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

 

§ 2

 

1.       Dla obliczenia średniej wynagrodzeń nauczycieli, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia w roku 2009, przyjmuje się osoby w pełnym i niepełnym wymiarze godzin.

2.       Liczba osób przyjęta do obliczeń jest sumą liczby zatrudnionych na pełny etat i etatów przeliczeniowych wynikających z zatrudnienia osób w niepełnym wymiarze.

 

§ 3

 

Regulamin określa wysokość stawek, szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania:

1)       dodatku za wysługę lat,

2)       dodatku motywacyjnego,

3)       dodatku funkcyjnego,

4)       dodatku za warunki pracy,

5)       wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

6)       nagród ze specjalnego funduszu nagród,

7)       innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

 

Rozdział II

Dodatek za wysługę lat

 

§ 4

 

1.       Wysokość procentowej stawki dodatku za wysługę lat określa art. 33 ustawy - Karty Nauczyciela.

2.       Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie.

 

Rozdział III

Dodatek motywacyjny

 

§ 5

 

1.       W zależności od osiąganych wyników w pracy nauczyciele i dyrektorzy szkół mogą otrzymać dodatek motywacyjny.

2.       Dodatek motywacyjny przyznaje się nauczycielom i dyrektorom na czas określony nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy.

3.       Dodatek motywacyjny dla nauczyciela ustalany jest kwotowo i nie może być wyższy niż 30 % jego wynagrodzenia zasadniczego. 

4.       Dodatek motywacyjny dla dyrektora ustalany jest kwotowo i nie może być niższy niż 20 %
i przekraczać 50 % jego wynagrodzenia zasadniczego.

5.       Dodatek motywacyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
w okresie stanu nieczynnego i urlopu dla poratowania zdrowia.

6.       Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli ustala dyrektor szkoły – w ramach środków przewidzianych w planie finansowym– a w stosunku do dyrektora szkoły Starosta Powiatu Tarnogórskiego.

7.       Nauczycielom uzupełniającym etat w drugiej szkole, dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem drugiej szkoły.

8.       W przypadku przeniesienia nauczyciela do innej szkoły, dodatek motywacyjny może być przyznany z dniem podjęcia pracy po zasięgnięciu opinii dyrektora poprzedniej szkoły.

 

§ 6

 

1.       Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy i może być przyznany nauczycielowi
lub dyrektorowi za zaangażowanie w realizację zadań statutowych szkoły.

2.       Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest spełnienie co najmniej
5 z poniższych kryteriów:

1)          udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniem zdolnym lub z uczniem mającym trudności w nauce,

2)          osiągnięcia uczniów potwierdzone wynikami klasyfikacji, promocji, sprawdzianów
i egzaminów zewnętrznych, sukcesami w olimpiadach, konkursach artystycznych, przeglądach i zawodach sportowych stosownie do ich możliwości i warunków pracy szkoły,

3)          prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej i agresji wśród dzieci i młodzieży,

4)          organizowanie współpracy szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, placówkami, organizacjami i stowarzyszeniami  w zakresie zapobiegania niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży,

5)          skuteczne – we współpracy z rodzicami – rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności  za własną edukację, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych,

6)          organizowanie udziału rodziców w życiu szkoły, rozwijanie form współdziałania szkoły
z rodzicami,

7)          wdrażanie innowacji,

8)          opracowanie innowacji i wdrożenie programów autorskich,

9)          organizowanie imprez i uroczystości szkolnych oraz środowiskowych,

10)      organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach itp.,

11)      rozwijanie samorządności uczniowskiej, współpracę z organami szkoły oraz organizacjami młodzieżowymi działającymi na terenie szkoły,

12)      efektywną współpracę z organizacjami pozarządowymi na rzecz wzbogacenia oferty dydaktyczno-wychowawczej szkoły,

13)      podnoszenie kompetencji pedagogicznych w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

14)      doskonalenie umiejętności zawodowych oraz wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

15)      prowadzenie dokumentacji szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji pedagogicznej.

3. Warunkiem przyznania dyrektorowi szkoły dodatku motywacyjnego jest  spełnienie co najmniej
5 z poniższych kryteriów:

1)             wysoka jakość pracy szkoły lub placówki, potwierdzona  m.in. certyfikatami, protokołami kontroli, raportami sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych,

2)             kreatywność i samodzielność w rozwiązywaniu problemów,

3)             racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi,

4)             pozyskiwanie środków pozabudżetowych lubfunduszy unijnych,

5)             rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

6)             realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę szkoły
w środowisku lokalnym,

7)             prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji pedagogicznej,

8)             wzbogacanie oferty edukacyjnej szkoły, w tym realizacja zadań naborowych,

9)             prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej,

10)         planowanie doskonalenia i dokształcania nauczycieli ukierunkowanego na rozwój szkoły,

11)         wdrażanie i realizowanie projektów edukacyjnych, innowacji i programów autorskich,

12)         stwarzanie warunków do aktywności uczniów w powiatowych, regionalnych i ogólnopolskich konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach sportowych,

13)         skuteczne realizowanie działań mających na celu zapobieganie oraz zwalczanie patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w tym pomoc uczniom sprawiającym trudności wychowawcze,

14)         rozbudzanie u dzieci i młodzieży patriotyzmu, miłości do ojczyzny, poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego oraz poczucia odpowiedzialności,

15)         podejmowanie działań  w zakresie pomocy i opieki nad uczniami lub wychowankami będącymi w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej lubpochodzących z rodzin ubogich, bądźniewydolnych wychowawczo,

16)         podejmowanie działań na rzecz zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży,

17)         motywowanie do pracy nauczycieli poprzez nagradzanie i wnioskowanie o nagrody zewnętrzne.

4. Wysokość przyznanego dyrektorowi dodatku motywacyjnego uzależniona jest od liczby spełnionych kryteriów, o których mowa w ust. 3 i wynosi odpowiednio w przypadku spełnienia:

1)       5  wymagań                       – 20 %

2)       6 - 9 wymagań                    – 21 - 30 %

3)       10 i więcej wymagań           – 31 - 50 %.

 

§ 7

 

1.       Decyzję o przyznaniu nauczycielowi dodatku motywacyjnego podejmuje dyrektor szkoły.

2.       Dodatek motywacyjny dla dyrektora przyznaje Starosta Powiatu w oparciu o przyjęte kryteria.

 

Rozdział IV

Dodatek funkcyjny

 

§ 8

 

1.       Do dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele wymienieni w rozporządzeniu.

2.       Wysokość dodatku funkcyjnego określa załącznik Nr 1.

3.       Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów oraz innych nauczycieli sprawujących funkcje kierownicze uwzględnia się wielkość szkoły, w tym liczbę oddziałów oraz specyfikę realizowanych zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych,

4.       Dodatek funkcyjny dla dyrektorów przyznaje Starosta Powiatu Tarnogórskiego, a dla nauczyciela dyrektor szkoły.

5.       Dodatek funkcyjny wzrasta w przypadku wzrostu wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli o procentowy wskaźnik wzrostu wynagrodzeń na dany rok, o kwotę nie niższą niż
10 złotych.

 

§ 9

 

Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie stanu nieczynnego oraz urlopu dla poratowania zdrowia.

 

Rozdział V

Dodatek za warunki pracy

 

§ 10

 

1.      Nauczycielom przysługuje dodatek za pracę w warunkach trudnych, uciążliwych, określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 34 Karty Nauczyciela.

2.      Dodatek za warunki pracy przysługuje za faktycznie przepracowane godziny i w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia.

 

§ 11

 

1.       Dodatek za pracę w warunkach trudnych ustala się w wysokości stawki procentowej
od wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela ustalonego w rozporządzeniu.

2.       Wysokość dodatku za trudne warunki pracy dla nauczycieli wynosi:

1)       7 %      – w przypadkach określonych w § 8 pkt 4, rozporządzenia,

2)       8 %      – w przypadkach określonych w § 8 pkt 19 rozporządzenia,

3)       17 %     – w przypadkach określonych w § 8 pkt 5, 6, 7, 8 rozporządzenia,

4)       22 %     – w przypadkach określonych w § 8 pkt 15 rozporządzenia.

3.   Począwszy od roku 2010 wysokość dodatku za trudne warunki pracy corocznie wzrasta o 1 %.

 

§ 12

 

Wysokość dodatku za pracę w warunkach uciążliwych wynosi 5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela ustalonego w rozporządzeniu.

 

Rozdział VI

Godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw

 

§ 13

 

1.       Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa.

2.       Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywała się w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.

3.       Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 – z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

4.       Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

5.       Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub ustawowo wolne od pracy oraz
w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela pomniejszony o 1/5  tego wymiaru (lub ¼ gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

 

 

Rozdział VII

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

 

§ 14

 

1.       W budżecie Powiatu tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z art. 49 Karty Nauczyciela.

2.       Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy.

3.       30% środków, o których mowa w ust. 1 pozostaje w budżecie organu prowadzącego jako rezerwa celowa na nagrody Starosty.

4.       70% środków, o których mowa w ust. 1 przekazuje się do budżetów szkół.

 

§ 15

 

1.       Starosta przyznaje nagrody i ustala ich wysokość na dany rok kalendarzowy.

2.       Nagroda Starosty przyznawana jest z okazji Dnia Edukacji Narodowej lub w sytuacjach szczególnych – ważne uroczystości oświatowe i jubileusze. 

3.       Nagrodę Starosty Tarnogórskiego przyznaje się wyróżniającym nauczycielom  i dyrektorom zatrudnionym w szkołach lub placówkach prowadzonych przez Powiat Tarnogórski.

4.       Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku,
a dyrektorowi po przepracowaniu co najmniej 1 roku na stanowisku kierowniczym.

5.       Nagrodę Starosty Tarnogórskiego przyznaje się nauczycielowi za osiągnięcia dydaktyczno– wychowawcze, a w szczególności za:

1)         wzorową realizację przydzielonych zadań,

2)         wyróżniającą ocenę pracy,

3)         zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły, środowiska, w którym funkcjonuje szkoła, promocję Powiatu,

4)         przygotowywanie uczniów do kolejnych etapów konkursów i olimpiad oraz ich efekty  i osiągnięcia,

5)         pozytywnie ocenione działania innowacyjne w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej,

6)         rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów / wychowanków oraz wspomaganie ich wszechstronnego  rozwoju,

7)         efekty pracy wychowawczej, skuteczność pracy z uczniem / wychowankiem trudnym,

8)         organizację uroczystości, imprez środowiskowych, zajęć pozalekcyjnych, 

9)         upowszechnianie własnych doświadczeń pedagogicznych,

10)     współpracę z instytucjami świadczącymi pomoc dla dzieci i młodzieży oraz wspomagającymi system oświaty,

11)     systematyczne doskonalenie zawodowe zgodnie z potrzebami szkoły, 

6.       Dyrektorowi szkoły nagrodę przyznaje się za udokumentowane osiągnięcia w zakresie:

1)         dbałości o wysoki poziom nauczania, należytą organizację pracy szkoły, właściwy dobór programów nauczania i kierunków kształcenia, należyte sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

2)         sukcesów szkoły na szczeblu gminy, powiatu i województwa,

3)         udziału w realizacji europejskich programów edukacyjnych,

4)         kształtowania dobrego klimatu wychowawczego w szkole,

5)         tworzenia funkcjonalnej infrastruktury szkolnej, ładu, porządku i estetyki na wysokim poziomie,

6)         uczestnictwa uczniów w olimpiadach, konkursach, przeglądach, zawodach sportowych, imprezach środowiskowych, itp.,

7)         efektywnej współpracy z instytucjami społeczno – kulturalnymi,

8)         wprowadzania innowacyjnych zmian służących rozwojowi uczniów i szkoły,

9)         osiągnięć w pracy nad rozwojem zawodowym pracowników,

10)     wymiernych efektów w zakresie diagnozowania pracy szkoły,

11)     pozyskiwania środków pozabudżetowych na rzecz szkoły,

12)     bardzo dobrego zarządzania finansami i majątkiem szkoły, racjonalnego planowania                    i wydatkowania środków budżetowych.

7.       Z wnioskiem o nagrodę Starosty może wystąpić:

1)         Członek Zarządu Powiatu odpowiedzialny za funkcjonowanie oświaty,

2)         Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu w Tarnowskich Górach,

3)         Dyrektor szkoły,

4)         Rada pedagogiczna,

5)         Rada szkoły lub Rada rodziców danej szkoły,

6)         Związki zawodowe zrzeszające nauczycieli,

8.         Nagrodę, o której mowa w ust. 1 może z własnej inicjatywy przyznać Starosta po zasięgnięciu opinii Komisji.

9.         Wniosek, o którym mowa w § 15 ust. 5 i 6 należy składać do 15 września każdego roku
w kancelarii Starostwa.

10.     Wnioski o nagrody Starosty biorąc pod uwagę spełnienie wymagań formalnych i merytorycznych opiniuje Komisja w składzie:

1)         Członek Zarządu Powiatu odpowiedzialny za funkcjonowanie oświaty,

2)         Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej,

3)         dwóch przedstawicieli Rady Powiatu,

4)         reprezentant związku zawodowego ZNP,

5)         reprezentant nauczycielskiego związku „Solidarność”

6)         reprezentant związku zawodowego pracowników „Rady Poradnictwa” Region Śląski,

7)         reprezentant Związku Zawodowego Pracowników Dydaktycznych CKU. 

11.         Komisję, o której mowa w ust. 10 powołuje Starosta.

12.         Rozstrzygnięcia Komisji zapadają zwykłą większością głosów, w przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.

13.         Przyznanie nagrody potwierdza się okolicznościowym dyplomem, a jego kopię umieszcza się w teczce akt osobowych dyrektora/nauczyciela.

 

§ 16

 

1.       Nagrody ze środków pozostających w dyspozycji dyrektora szkoły przyznaje i wypłaca dyrektor z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest przyznanie i wypłacenie nagrody w innym terminie.

2.       Nagrodę dyrektora szkoły przyznaje się za:

1)      szczególnie rzetelne wykonywanie obowiązków służbowych,

2)      zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły/placówki, promowanie jej w środowisku lokalnym,

3)      osiąganie dobrych wyników w pracy dydaktyczno-wychowawczej potwierdzonych wynikami promocji, klasyfikacji oraz wynikami egzaminów zewnętrznych,

4)      rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów potwierdzonych sukcesami w konkursach, przeglądach i zawodach na szczeblu powiatowym lub wojewódzkim,

5)      wymierne efekty pracy na rzecz ucznia wymagającego szczególnej opieki i pomocy psychologiczno - pedagogicznej,

6)      organizowanie pomocy uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej,

7)      efekty wychowawcze, skuteczność podejmowanych działań profilaktycznych, ciekawe formy współpracy z rodzicami,

8)      aktywny współudział w projektowaniu statutowej działalności szkoły,

9)      podejmowanie działań innowacyjnych,

10)     opracowywanie i wdrażanie projektów na rzecz edukacji, wychowania i opieki,

11)     inicjowanie i organizowanie atrakcyjnych imprez i uroczystości szkolnych  i środowiskowych,

12)     systematyczne i zgodne z potrzebami szkoły doskonalenie zawodowe, 

13)     troska o mienie szkoły, zaangażowanie w poprawę bazy dydaktycznej.

3.       Przyznanie nagrody dyrektora szkoły potwierdza się okolicznościowym dyplomem, a jego kopię umieszcza się w teczce akt osobowych nauczyciela.

 

Rozdział VIII

Dodatek  mieszkaniowy

 

§ 17

 

1.       Nauczycielom przysługuje dodatek mieszkaniowy zgodnie z art. 54 Karty Nauczyciela.

2.       Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie :

1)   dla 1 osoby                                          – 50 zł

2)   dla 2 osób                                            – 70 zł

3)   dla 3 osób                                            – 90 zł

4)   dla 4 i więcej osób                                – 100 zł.

 

§ 18

 

Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także
w okresach:

1)         niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

2)         pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

3)          korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach,

4)          odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby była zawarta umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta była zawarta.

 

§ 19

 

1.       Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego.

2.       Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach, przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez wskazanego przez niego pracodawcę.

 

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

 

§ 20

 

Wszystkie decyzje dotyczące wynagradzania nauczycieli wymagają pisemnego potwierdzenia.

 

§ 21

 

Wprowadzenie zmian w regulaminie może być dokonywane w trybie uchwalenia regulaminu przez Radę Powiatu w Tarnowskich Górach.

 

§ 22

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

 

§ 23

 

Traci moc uchwała Nr XIX/183/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania  i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tarnogórski.

 

§ 24

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a przepisy regulaminu mają zastosowanie do wynagrodzeń nauczycieli wypłacanych od dnia 1 stycznia 2009 roku.

 

                                                         

 

Załącznik

                                                                                                          do Uchwały Nr ..... 

                                                                                                          Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

                                                                                                          z dnia .....

 

 

TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH

 

 

L.p.

 

S t a n o w i s k o / p e ł n i o n a   f u n k c j a

 

Wysokość dodatku funkcyjnego
(miesięcznie w złotych)

 

 

 

 

1.

 

Dyrektor szkoły, zespołu szkół oraz specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego:

 

 

 

a) do 5 oddziałów

b) od 6 – 8 oddziałów

 

550

600

c) od 9 – 11 oddziałów

650

d) od 12 – 14 oddziałów

700

e) od 15 – 17 oddziałów

f)  od 18 – 20 oddziałów

g) od 21 – 23 oddziałów

800

900

1000

h) powyżej 26 oddziałów

1100

 

2.

 

Dyrektor:

 

a)  PPPP

600

b)  PMDK

600

 

3.

 

Wicedyrektor szkoły, zespołu szkół oraz specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego

 

 

450

 

 

4.

 

Wicedyrektor:

 

 

a) PPPP

350

b) PMDK

350

 

 

5.

 

Kierownik:

 

 

a) filii

300

b) internatu

350

c) warsztatów szkolnych

400

d) szkolenia praktycznego, artystycznego, laboratorium

300

 

6.

 

Zastępca kierownika

 

 

250

 

7.

 

Doradca metodyczny

 

 

250

 

8.

 

Wychowawca klasy

 

 

80

 

9.

 

Opiekun stażu

 

 

50

 

 

 

Uzasadnienie

 

Uchwałą Nr XXXIV/322/2008 Rada Powiatu w Tarnowskich Górach w dniu 30 grudnia 2008 roku ustaliła regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tarnogórski.

Regulamin ten został przekazany do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego,                   a przepisy regulaminu miały mieć zastosowanie do wynagrodzeń nauczycieli w 2009 roku.

Regulamin nie został jednak opublikowany z uwagi na wejście w życie
w dniu 22 stycznia 2009 r. ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1). Zgodnie z art. 4 tejże  ustawy  do czasu uchwalenia przez organ prowadzący szkołę, będący jednostką samorządu terytorialnego regulaminu, o którym mowa w art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia
21 listopada 2008 r., stosuje się regulamin obowiązujący w roku 2008 r., nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od ogłoszenia ustawy budżetowej.

Zdaniem nadzoru prawnego Wojewody Śląskiego wszystkie regulaminy wynagradzania nauczycieli uchwalone na rok 2009, zarówno te, które weszły w życie przed 22 stycznia 2009 r., jak i te, które nie uzyskały jeszcze mocy obowiązującej,  z dniem 22 stycznia 2009 r. z mocy prawa zostają uchylone. Stąd od dnia 22 stycznia 2009 r. do czasu uchwalenia nowych regulaminów wynagradzania nauczycieli, stosuje się regulaminy obowiązujące w 2008 roku.

Ponadto, zgodnie z nowelizacją ustawy, organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego nie uchwalają już rocznych regulaminów wynagradzania nauczycieli. Wolą ustawodawcy było bezterminowe obowiązywanie regulaminu wynagradzania nauczycieli, co wynika z nowego brzmienia art. 30 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela, jak również z  dodanych nowelizacją przepisów  art. 30a i art. 30b ustawy.

         Wobec powyższego, zachodzi konieczność uchwalenia nowego regulaminu dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, który będzie obowiązywał od  dnia 1 stycznia 2009 roku.

         Zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 lit.d ustawy z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( t.j. Dz. U.z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.)  regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli w dniu 6 marca 2009 roku


Osoba wprowadzająca dokument: Karina Borowiec

Data wprowadzenia: 2019-08-13

Wyświetleń: 746

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Karina Borowiec, dnia: 2013-07-05
Edycja dokumentu: Karina Borowiec, dnia: 2019-08-13
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK